ពួកមីប្រែតបែកស្លុយ៥ក្បាលនេះចង់ទៅទាក់ព្រះសង្ឃនៅវត្តមែន?បានប្រឹងចេញភ្លៅ


សង្ឃដីការរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គ ៖ 
អាត្មាសូមចំរើនពរដល់យុវតីទាំងអស់ថាបើចង់ថតឬក៏បង្ហាញម៉ូតគឺមិនខ្វះកន្លែងថតទេកន្លែងច្រើនណាស់ដែលគេមិនហាម ។
ថ្ងៃនឹងយើងមកធ្វើបុណ្យមិនមែនមកធ្វើបាបទេ យើងសុទ្ធតែកូនខ្មែរហើយកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទៀតដូច្នេះហើយធ្វើអ្វីឲ្យចេះគិតផង ជាពិសេសខ្មាសបរទេស។
បើចង់ថតគឺថតឱ្យសមរម្យផងព្រោះជាកន្លែងនេះសម្រាប់បូជា
សូមប្អូនៗនិងមិត្តបើដឹងហើយគួរកែផង។
ជួយចែកបន្តផងកុំឱ្យអ្នកមិនដឹងធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើផង។Previous
Next Post »