តើរូបនេះជាអំពើរឃាតកម្មឬអត្តឃាត??ចូលមើលរូបអោយច្បាស់រួចសាកគិតលេងៗ


តោះៗ!!ចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នា ចាត់ទុកថាជាការកំសាន្តខួរក្បាលចុះ ដើម្បីចង់ដឹងថា តើខួរក្បាលរបស់យើងម្នាក់ៗ មានសមត្ថភាពវិភាគហេតុផលប៉ុណ្ណានោះ ? ចូលមើលរូបក្នុងវេបសាយនេះអោយច្បាស់ម្ដងទៀត រួចបញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់មិត្តម្នាក់ៗ តាមរយះការ Comment ដើម្បីបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់មិត្ត ថាតើមិត្តយល់ឃើញបែបណាចំពោះរូបនេះ ? តើមិត្តយល់ថាវាជាអំពើរ ឃាតកម្ម(ជននោះត្រូវបានគេសម្លាប់) ឬ ជាអំពើរ អត្តឃាត(ជននោះសម្លាប់ខ្លួនឯង) ? 




Previous
Next Post »