តើអ្នកអាចឃើញរបស់ចម្លែកក្នុងរូបនេះទេ?មិនឃើញចាំAdminប្រាប់!តែបើឃើញសូម


តោះកំសាន្តលេងទាំងអស់គ្នា!!! តេស្តភ្នែករបស់អ្នកលេងមើល តើភ្នែករបស់អ្នកវៃឆ្លាត ងាយអាចរកឃើញរបស់ពិសេសក្នុងរូបនេះទេ ?? បើភ្នែករបស់អ្នកងាយមើលឃើញ គឺបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លាំងឆ្លាតហើយ ។ ហើយកុំភ្លេច PrintScreen រួច Comment អោយបានដឹងផង ៖Previous
Next Post »