ក្រោយនាងPostថាខ្លួនសរសៃខ្ចីតែប្តីនាំស្រីក្មេងមកដេកផ្ទះ!!ឥលូវបុរសនោះLive..


ក្រោយនាងPostថាខ្លួនសរសៃខ្ចីតែប្តីនាំស្រីក្មេងមកដេកផ្ទះ!!ឥលូវបុរសនោះLive.........ចូលមើលព័ត៌មានទាំងស្រុង និងរូបថតវីដេអូរបស់ពួកគេ ៖

ប្រភព ៖ បងប្អូនក្នុងfb ជួយស៊ែម្នាក់មួយផងអោយអាប្រុសថោកទាបនិងមីស្រីថោកទាបបានល្បីផងខ្ញុំពពោះកេីតកូនម្នាក់អែង វាសប្បាយអោបគ្នាផុសfbទាំងដែលខ្ញុំនៅសសៃខ្ចីទេីបតែបាន15ថ្ងៃ ហេីយផ្ទះនៅសុវណ្ណាដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅមួយវា ពេលខ្ញុំកេីតកូន វាយកមីស្រីថោកទាបមកនៅជាមួយ អានេះចិត្តវាសាហាវណាស់ណាស់ ហេីយមីស្រីនេះលេីសពីសាហាវទៀតដឹងថាគេកំពុងពពោះជិតគ្រប់ខែហេីយនៅមកធ្វេីចឹងទៅរួច
ប្រភព ៖ បងប្អូនក្នុងfb ជួយស៊ែម្នាក់មួយផងអោយអាប្រុសថោកទាបនិងមីស្រីថោកទាបបានល្បីផងខ្ញុំពពោះកេីតកូនម្នាក់អែង វាសប្បាយអោបគ្នាផុសfbទាំងដែលខ្ញុំនៅសសៃខ្ចីទេីបតែបាន15ថ្ងៃ ហេីយផ្ទះនៅសុវណ្ណាដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅមួយវា ពេលខ្ញុំកេីតកូន វាយកមីស្រីថោកទាបមកនៅជាមួយ អានេះចិត្តវាសាហាវណាស់ណាស់ ហេីយមីស្រីនេះលេីសពីសាហាវទៀតដឹងថាគេកំពុងពពោះជិតគ្រប់ខែហេីយនៅមកធ្វេីចឹងទៅរួច

ប្រភព ៖ សាហាវណាស់លោកអេីយ


រូបរបស់ឈ្មោះ Lin Lin


រូបរបស់បុរស ដែល Lin Lin ថាជាប្តីរបស់នាង

រូបរបស់មនុស្សស្រី ដែល Lin Lin ចោទថាបានយកប្តីនាងវីដេអូ Live របស់បុរសនោះទៅកាន់ Lin Lin វិញPrevious
Next Post »