ព៊ែកមីបាយទឹកណាទេពេលនេះ!pageចាស់ទើបត្រូវគេលួចឥលូវpageថ្មីគេលួចទៀត


ប្រភព ៖ គណនីទី២របស់នាយ ពែក មី ត្រូវបានគេលួចទៀតហើយ មុននេះ៣០នាទី ជួយស៊ែរអោយលោកចោរសប្បាយផង ហើយពែកមីផ្តាំសួរថា តើលោកដឹងថាខ្ញុំឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេ?





Page ចាស់ដែលត្រូវចោរលួចយក


Page ថ្មីទើបបង្កើត ប៉ុន្តែត្រូវចោរលួចបានថ្មីៗដូចគ្នា



ព័ត៌មានទាក់ទង ៖ 

Previous
Next Post »