សំនួរដែលរកចម្លើយមិនទាន់បាន!ហេតុអ្វីកញ្ចាស់ស៊ីក្រមុំបាននិងកម្លោះស៊ីក្រមុំអត់បាន?


តោះៗ!!!ជួយចូលរួមឆ្លើយម្នាក់បន្តិចមើល ដើម្បីរកចម្លើយចំពោះសំនួរ ដែលរកចម្លើយមិនទាន់ឃើញរាប់រយឆ្នាំមកហើយនេះ ។ ចូលមើលរូបភាពអោយច្បាស់ ហើយឆ្លើយមក ៖
Previous
Next Post »