និយាយត្រង់!!មិនមើលងាយនាងទេ!!គ្រាន់តែអូសឃើញរូបនាងចង់ជ្រុះទូរស័ព្ទពីដៃ..


សូមអភ័យទោស ! មិនមែនចង់មើលងាយរូបនាងថា ស្អាត រឺមិនស្អាតនោះទេ គ្រាន់តែចង់និយាយពីអារម្មណ៏ពិតប៉ុណ្ណោះ ។ គ្រាន់តែអូសទូរស័ព្ទក្នុង Facebook ឃើញរូបនាង ភ័យចង់ជ្រុះទូរស័ព្ទពីដៃ ហើយដេកយល់សុបិនអាក្រក់មួយយប់ តើអ្នកណាយល់អារម្មណ៏នេះ ??


Previous
Next Post »