ចោរថង់យាមនិងស្រីនេះចង់ធើអី?សម្លេងខាងស្រីថាបងធ្វើអញ្ជឹងអត់យល់ថាខុសទេអី


(Video)មានសម្លេងសារសង់គ្នាតាមទូរស័ព្ទ រវាងចោរថង់យាម និងស្រីរបស់វា ស្ដាប់ហើយឡើងចង់ក្តៅខ្លួនទៀត ។ ខាងស្រីថា ៖ លោកបងធ្វើអញ្ជឹងអត់យល់ថាខុសទេអី ?? អាចោរថង់យាមថា ៖ នៅភ្នំពេញរឿងធម្មតាហើយ គេ...។ មើលមុខវាចំណាំទុក ឃើញនៅវត្តណាចាប់ផ្សឹកភ្លាម ជាពិសេសជៀសវាងសំពះចំចោរថង់យាមអញ្ជឹង ចូលក្នុងវេបសាយ ដើម្បីមើលរូបភាព ស្ដាប់វីដេអូសម្លេងទាំងស្រុង​ ៖ 

វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែង
ប្រភព ៖ ឯម សីហា
Previous
Next Post »