ក្លាហាន!!នាងPostរូបពិតនិងរូបEditដាក់Facebookហើយប្រាប់ឈប់Chatមកញ៉ែ

សឹងតែរកគ្មានទេ !!!! ចំពោះនារីដែលមានភាពក្លាហានបែបនេះ នាងជានារីខ្មែរម្នាក់ដែលចាត់ទុកថាក្លាហានចំពោះការបង្ហាញរូបពិតរបស់ខ្លួន និងរូបដែលខ្លួនEditដើម្បីដាក់ក្នុងFacebook ។ និយាយតាមត្រង់ បើកុំតែនាងបង្ហាញរូបពិតរបស់នាងប្រៀបធៀបនិងរូបEdit Kcamldpនិងគិតថានាងគ្រាន់តែនិយាយលែងសើចប៉ុណ្ណោះ ព្រោះរូបក្នុងFacebookរបស់នាងពិតជាស្អាតណាស់ ដូចតារា រឺទេពអប្សរចុះពីលើមេឃអញ្ជឹង ឃើញហើយដឹងតែបាក់លួចស្រលាញ់នាងប្រាថ្នាចង់បាននាងមិនខាន ។ ចូលក្នុងវេបសាយដើម្បីមើលព័ត៌មានលំអិតនិងរូបភាពជាច្រើនទៀត ៖

នាងសរសេររៀបរាប់ថា ៖ ថ្ងែនេះខ្ងំសូមយាយរឿងពិត១ និងផ្មេីរទៅមនុស្សប្រុសមួយចំនួនតូចដែរតែងតែ chat មកញែ៉ខ្ងំុ សំុស្រណាញ់ខ្ងំុ ហេីយខ្ងំុក៏បាននិយាយការពិតប្រាប់គាត់រហូតដែរតែគាត់អត់ជឿខ្ងំុទេ ឥលូវសំុផុលអេាយឃេីញមងទៅ ខ្ងំុតែងតែព្យាយាមប្រាប់ពួកគាត់ដដែរៗថា ខ្ងំុមិនមែនជាស្រីស្អាតដូចដែរពួកគាត់បានឃេីញក្នុង Facebook នេាះទេ នៅក្រៅខ្ងំុកាម៉ាប់ ខ្មៅ មុខ អាក្រក់ ខ្ងំុស្អាតតែក្នុងរូបថតទេ ហេីយរូបមួយ Editor ចង់ 10កម្មវិធី ទ្រាំបានផុល ហេីយខ្ងំុក៏ដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់ស្រណាញ់រកតែស្រីស្អាតដែរ យាយប្រាប់ត្រង់ចុះ ប្រយ្នត័ដាក់ចិត្តដាក់កាយស្រណាញ់ខ្ងំុហេីយ តិចបានជួបរូបពិតខាងក្រៅគាំងបេះដូងសា្លប់ចុះ ខ្ងំុមិនចង់បំផ្លាញអនាគតកូនប្រុសគេទេ 😝😝ឈប់ chat មករំខានពេលវេណអូនទៀតណា baby អរគុណជំរាបណ 🙏🏻 🙏🏻

Previous
Next Post »