និយាមគឺជាភាពទៀងទាត់នៃអ្វីមួយសិក្សាវាដើម្បីឲ្យយើងស្ងប់ចិត្តនូវអ្វីដែលយើងធ្វើតែមិនបានដូចចិត្ត


តើបងប្អូន​ស្គាល់​និយាម​ដែររឺទេ​ ? ​និយាមគឺ​ជាការពាល់​ត្រូវមួយ​របស់​ព្រះពុទ្ធ​ព្រះបរមគ្រូ​នៃយើង ​ដែល​ព្រះអង្គ​ជាបុគ្គល​ត្រាស់ដឹង​នៅ​ច្បាប់ធម្មជាតិ​សាកល​លើលោក ​។​ និយាម​ គឺជាភាព​ទៀងទាត់​នៃអ្វីមួយ​ ហើយការយល់​រឺសិក្សា​ពី​និយាម​គឺដើម្បី​អោយយើង​ មានភាពស្ងប់​នៅក្នុង​ចិត្តរបស់​យើង​នៅពេល​ដែល​យើងធ្វើអ្វី​មួយ ​ហើយផល​របស់វា​កើតឡើង​មិនដូច​ការំពឹង​ទុករបស់​យើង ​ប្រសិនបើ​យើងយល់​ពីនិយាម​នៃ​ច្បាប់ធម្មជាតិ​ច្បាស់លាស់​ នោះយើង​និងមិន​មានភាព​ឈឺចាប់​នៅអ្វីៗ​ដែលកើត​ឡើង​ក្នុងលោក​នេះឡើយ​ ព្រោះអ្វីៗ​ទាំងអស់​ដែលកើត​ឡើងក្នុង​លោកនេះ​ វាមិនមែន​កើតឡើង​តែឯង​នោះទេ ​គឺវាមាន​ផលមាន​ហេតុរបស់​វា ​គឺវាជានិយាម​នៃច្បាប់​ធម្មជាតិ ​។ ​ចង់ស្វែង​យល់សិក្សា​ច្បាស់ស៊ី​ជំរៅពី​ និយាម​ នេះ ​អាចចូល​ស្ដាប់ការ​បកស្រាយ​ពីវាគ្មិន​ដែលមាន​ចំនេះដឹង​ស៊ីជំរៅពី​ច្បាប់ធម្មជាតិ​និង​មេរៀន​របស់ព្រះពុទ្ធ​ ហើយដែរ​វីដេ​អូសម្លេង​នេះមាន​នៅក្នុង​វេបសាយ​ ៖ 


Previous
Next Post »